Team

Project Investigator

 • Prof. Siddhartha Ghosh

Project Managers

 • Usha Viswanathan
 • Vineeta Parmar

Research Assistants/Associates

 • Danish Ansari
 • Yash Lokhande
 • Anand Swaroop
 • Kumari Anjali Jatav
 • Darshan Vishwakarma
 • Sourabh Das
 • Deepthi Reddy

Web Administrators

 • Prashant Sinalkar
 • Dipti Ghosalkar
 • Sashi Rekha B M K

System Administrators

 • Lee Thomas Stephen
 • Rohan Mhatre

Office Staffs

 • Priya Hiregange
 • Komal Solanki
 • Vishal Birare

Interns

 • Yash Lokhande

Past Members

 • Shihabuddin Khan (RA)
 • Deepa Chaudhari
 • Jayant Patil (RA)
 • Priyanka Bhagwat (Web-Admin)
 • Aravind P (Intern)
 • Sasir Pentyala (Intern)
 • Riyaz Khan
 • Mayur Mistry
 • Subhrajit Datta
 • Hashmi S.S Ahmed
 • Siddhesh Chavan
 • Swathi M
 • Reshma Konjari
 • Dharma Teja Nuli
 • Ajmal Babu M S
 • Thushara Pushkaran